Brand, Digital Marketing

Проучване на нагласи – замърсяване и превенция

Marketing 2022

ПРОУЧВАНЕ НА ГРУПОВИ И ИНДИВИДУАЛНИ И НАГЛАСИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО И СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА РАБОТА С НАЙ-ЗАМЪРСЯВАЩИТЕ ГРУПИ

Социалното проучване проведено от 6 elements разглежда данни за нерегламентираното изхвърляне на отпадъци от отделни групи и индивиди, като основен фактор за замърсена, неподдържана и екологично застрашена градска среда и природа, като ги комбинира с психологически анализ на обществените нагласи и поведение, свързани с ценности като чистота и опазване на средата, в която живеем или преминаваме транзит.

Стратегическата рамка към проучването е полезен инструмент за ефективно разработване на политики за превенция на замърсяването и обществени, държавни и инициативни кампании срещу проблема с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци.

Проучването по задание на БГ Бъди Активен изпълнява целта си, като за изминалите 2 години спомага за реализирането на значими обществени намеси и работата с активни граждани и общество.

Tags: пазарно проучване, маркетинг проучване, пазарно проучване потребителски нагласи, данни, репорт, справка, статистика, статистически данни, проучване на пазар България, стратегическа рамка, бранд развитие

Клиент: Бг Бъди Активен

Криейтив: Студио Пункт

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАГЛАСИ

Проучването на обществените нагласи за чиста градска и природна среда разглежда сериозния проблем със замърсяването като волеви или неволеви акт на отделни индивиди. Целта на проучването е да покаже доколко този проблем е екологичен и доколко – поведенчески в същината си, да разгледа групите замърсяващи, да направи оценка на психологическите нагласи и да предложи решения, съобразени с  резултатите от изследваните групи.

Високата степен на информираност по проблемите на околната среда, както и публично заеманото отношение на активна загриженост от страна на гражданите относно последствията от невзимане на мерки по този въпрос, намалява замърсяването в незначителен обем (намалява общия отпадък, като пренасочва частично част от него за рециклиране; не намалява замърсяването с цигари, опаковки, бутилки, пласмасови и други проблемни отпадъци и кутии).

Проучването разглежда и дефинира основните групи на база обществен консенсус (определящ замърсяването като проблем), изследва техния потенциал за промяна на нагласите и на база техните силни и слаби страни, предлага послания, които имат потенциал да доведат до действие в посока опазване на околната среда.

Кампанията „Лесно на чисто“ на БГ Бъди Активен се организира ежегодно в градове от цялата страна. Водени от идеята, че е „по-лесно да живеем на чисто“, организатори и доброволци провеждат разнообразни комуникационни инициативи, които целят да активизират гражданите в посока превенция на замърсяването и отговорно поведение.

„През изминалите години сме прилагали различни методи, чрез позитивни и негативни стимули (забранителни и предупредителни табели, инсталации с висок обществен интерес, групови и тематични почиствания и други) да променим проблемното поведение.

Различните по послание кампании на практика ни показаха, че най-ефективния начин да накараме повече хора да почистват и да не замърсяват е като създадем положителна мотивация.“

БГ Бъди Активен

Проучването разглежда как се разполага в различни обществени групи, в спектъра „лична отговорност-бездействие“, водещият фактор в отношението към опазването на околната среда и превенцията на замърсяването – пораждането на нагласа, както и етапите, в които се поражда обществено-отговорно отношение

Борбата с незаконните сметища продължава

МАРКЕТИНГ ПРОУЧВАНЕ – ФОКУС


• Какви отделни групи оформя реакцията на индивида към обществения статус, законите, уведомленията и санкциите, като метод за регулация на поведението им в контекста на опазване на околната среда и спазване на норми и правила, свързани с екологията и природозащитничеството.

• Как се разполагат отделните групи в спектъра „идеален гражданин-нарушител“. Проследяване реакцията на групите към действащия обществен договор, мерките, правилата и санкциите и дефиниране на причините защо те пораждат личен обществен ангажимент в дадени групи и маргинализират други, които замърсяват активно или пасивно.

• Анализ на ефективната смяна на нагласите и разполагане на правилните стимули за всяка отделна група на база Спектър на мотивация Human-Machine Interaction Network on Emotion (HUMAINE).

• Транзитни и обществени роли (субектът като родител/възпитател, шофьор, спортен фен, рибар и др.) и динамичния формат на нагласите, отразяващи ценности и поведение, които субектът приема като свои по време на ролевото преживяване. Как отношението към опазването на градската и околната среда се компроментира по време на субкултурни и групови намеси.

• Въздействия с потенциал да променят вече формирани нагласи и оценка на ефективността на посланията, базирани на провокация и императив към най-ригидните групи.

• Детайлно профилиране на 4 замърсяващи групи (ценности, мотивация, поведенчески анализ и потенциал на посланието, водещо до смяна на нагласата)

Като резултат от проучванията и изготвената стратегическа рамка (вкл. маркетинг инструменти за постигане целите на кампанията за смяна на нагласи – рекламни кампании, послание, визуална идентичност и др.) кампанията прецизира и приложи нови методи за достигане на ключовите замърсяващи групи, включвайки към позитивните и негативни стимули индивидуални и мотивационни послания с висок потенциал за промяна на негативните нагласи. Проучването на индивидуалните нагласи обособи, анализира и спомогна за достигането на най-трудните за смяна на нагласи групи с послание за рециклиране, предотвратяване на отпадъците и установяването на устойчиви/ sustainable навици.

Криейтив: Студио Пункт

ПАЗАРНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ НА 6 ELEMENTS СА НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН ДА СТАРТИРАТЕ НОВ БИЗНЕС ИЛИ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЛЕДВАЩА СТЪПКА В РАЗВИТИЕТО НА НАСТОЯЩИЯ.

Previous

Хостинг компании и хостинг решения

Next

Пазарно проучване –
козметика и козметични продукти